អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ប្លែករហូតម៉្មង ! ក្រុមហ៊ុនចែកចាយម៉ូតូ លំដាប់លេខមួយ អិន ស៊ី អិច ហុងដា បានបង្ហោះ . . . ( Tittle )

ទំព័រហ្វេសប៊ុក Honda Cambodia – NCX បានបង្ហោះសារថា “ធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេ ហេតុអ្វី? (Have you ever wonder why?) “ ហើយ “ ហេតុអ្វីក៏ត្រូវដូចអ្នកដ៏ទៃ? (Why look alike ?) តើសារទាំងនេះចង់មានន័យសំដៅលើអ្វី? តែលើPage ក៏បានប្រាប់ថា នឹងមានជាបន្តទៀតជាមួយ EX2។ ចឹងចាំតាមដាន EX2 ជាមួយ DAP រឺ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Honda Cambodia – NCX ទាំងអស់គ្នា ។
https://www.facebook.com/ncxhonda.kh/ 

Related Posts