ភ្នំពេញ៖ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំជាប់ៗ គ្នាដែលកម្មវិធី “Samsung Love & Care” បានបង្កើតឡើងហើយនេះ ក៏ជាឆ្នាំទី៣ដែលក្រុមហ៊ុន សាមសុងប្រចាំ ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តួចផ្តើម