ភ្នំពេញ៖ ក្រុម Dynamic Chapter នៅសប្តាហ៍នេះ បានធ្វើយកឈ្នះ ក្រុម Action Chapter ជាមួយលទ្ធផល ចប់ការប្រកួត