ភ្នំពេញ៖ បើតាមរបាយការណ៍ របស់យើង បានឱ្យដឹងថា មហោស្រពពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំលើកទី១៤ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ។ ទន្ទឹមនឹងដំណើរ