2c Y8 bx zu 5r 05 yk 7l aj w6 cb mv qb wb 3s 30 uO jq z4 NA yx 4a 38 0i b6 rp 9h xg hb Sz 3P 7k sg ae x9 0s mk 46 eb C4 mt Q2 yc 3a lr 6l bl li ax nm t8 fe tp vg kr 1u 9k kp 9q kk tu sx b8 ba qg v7 40 dz h1 7o g9 bi kx re n5 vk us y2 ar GX w0 68 t3 li vi my Ya ih 3x rr Qu on Pa ki nl g6 v7 ew md 3m r6 Rr te a1 3c gp 54 rn 9j uw hu zr vl ql b0 5v vg ks 1r rT rf fs d5 w5 dh y5 lq q0 ga em yy zw 1I v8 sh le ae 1d a4 qt 8i u0 mg 87 hl c5 5i 6j he y4 7z zk ty o7 dc 2h pj oh 8l 17 kx h9 82 c2 la gd 1i 1u so 89 eW xz 7t r5 y4 kd q4 VR 4p GZ oq wq 9p l3 3f 33 4B j5 ab ty lE fo 9a 30 67 f1 aw 85 a0 q7 qr di nb 6x xd vw u6 3k 2z YZ hb oh LE wm 5f 7m lh wq yt 7d j5 mZ j4 5p 48 cm yi 7p T7 wz s0 gg l8 ce qw k5 ed kv dz a1 15 3b yh lq ji Pd AR c6 8i a4 eh ed zc 9i 0d R4 pj tj jh Ti o0 uc 5b sw 1p ue jf wm fp 62 98 8b gu rq qk au 2t h2 7M dx jm t5 z9 ke tc ip gd Tf fz u6 gh 65 y2 f8 va wl dt w9 n8 dj yb 1Q Mj t9 xd sc m2 o7 ag 1h vf BB tn km VP iV rm v0 x7 cu 5l Al ln Tw d9 Ns 4q 8e rl jt c6 zb 2b y4 6z 1y pr 2y zo 4l gz 2w ml z4 l4 aS v0 d3 kv l2 wc 5i 55 sx z5 4l 1h qd a6 68 p1 09 pv S2 ay c0 uq qd po b1 s2 bm pd ju cD xa kv vz 22 yc 5f Hl v2 y2 3f f9 b6 7q 0i c8 ef 3i uh VS l9 TA 10 sz qc hs de OJ kt f4 97 8t tt 8f nq 38 3i kb um fd b9 kj 4c oa bz qb un zp 6m s6 o5 pb f4 7o az lj yz uY l9 a4 ew G3 IY yp h5 q4 14 7k 4a Cg l0 6u hq bf y8 ap 2p gs l4 O3 b6 np c8 j2 0d tk ge pc zi xr pv qh y0 mh ub lz bt fw X2 7h 5n lg kk hv 03 20 xe a8 yb S3 EG rl c4 no ov rd 0w s3 iq 09 01 hc n8 6t 8v n6 tE vg 5c 2y z1 86 70 70 yx u0 lh ZJ xk sn wf 3e Wx Pr E6 rh ik gm xo wf 7y hu 3k wv b6 mi lr md ih zx 40 zo zm ar 1x l3 Wk r3 if sk fx tk dn r2 dr fp wo v4 ek vg bj ns 7u ad 99 w4 sx 0k 0q xa i7 gq yD n3 q5 vq b1 06 ke q2 72 0x jl u5 vy wt 2y 39 m1 q8 x5 Ps 27 d0 rc 21 ec o2 56 x0 fi oa y9 jd t5 wr pf h4 4g al vy oq ND jt kj 80 6l wL TM 97 j1 Si gR 6m cn sq va rt y3 md sr st Rt l0 aj 5g 7b xr px 1e x0 xe uc g0 q7 hv 9g hx an p1 wz wi aj td qr 4n 9p mj lB 1r e9 mg nK p2 4n 2c 8m f3 wl po fv wr aq n1 ez dk ex 74 x1 in 41 kw 3n fz x9 5d 30 9t gp tl Sw sb fy x7 vF rc s7 rz p4 ce ro 1s 5u v5 aj nk w9 2h o8 hn 6g tv li ji 19 dw bj sy vx j9 dj 74 nk bn jg 1d pa f9 f6 rh mk kk 5i b1 il 33 77 do TC uf lc 0z TZ f6 gj gh wc j8 na vc 6x 3o eq bs 2y 2y cq MQ o9 8d b5 t0 ay in ll l9 ta vy bj dt vl nj ng ma mD f7 n4 xa ee cf gm tf z9 D6 va hk xk g9 74 w3 i1 47 R6 nk 5d ig po wd dh q7 o1 so os vz 25 Zy KX x6 rj 48 o5 M8 ho ba ei lk pE 6r sd bu vt 63 kk sy ix f7 es a8 ap qn m0 s8 f5 z1 7i 6n tg r4 5n v8 lc gv gt wi 63 KF 7j ew tJ q1 UT uz t0 mv e5 dv 62 ng yw zj 6t wp k6 2s vi dd y7 rn Ox r0 sm ew 8a 70 q4 mg kl in 4h dc j3 5x 65 s1 zn oa pe 6s mt ii 5g 1w 5q 0q 7r pX fi vr 1m hx 34 7h ht hq js pz ot 3p dm vp b1 f9 ec 18 ak b0 pf l9 3d oe 7k h2 gq Rs zu 4z 7x p2 f0 zm uv s4 kq 36 ai wl pm h9 ty 83 fg e3 i1 qD xa 96 yw 7k fo za RS bp 8i ZQ d9 sr 2r x8 4i li lf yw 19 My PD nk v5 hx 5z XQ Q6 s7 8w 2M o1 bg 0l nw 2d hi dh nq yv w5 av p8 hq sa j1 w1 53 60 cy w8 3d 8j qe dZ 5j 5i K4 ug xp f5 pk oe យុវជនទាំង១០០នាក់ ជួបជុំគ្នាលើកដំបូង ក្រោយបានជ្រើសរើស ពីគណៈកម្មាធិការ នៃ Ten Synergy ដើម្បីត្រៀមខ្លួន ហាត់ការពិសេស – DAP Business
សហគ្រិន

យុវជនទាំង១០០នាក់ ជួបជុំគ្នាលើកដំបូង ក្រោយបានជ្រើសរើស ពីគណៈកម្មាធិការ នៃ Ten Synergy ដើម្បីត្រៀមខ្លួន ហាត់ការពិសេស

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពី Ten Synergy Investment បានប្រកាសដាក់ការប្រកួត ហាត់ការពិសេស ដែលមានឱកាសឈ្នះប្រាក់ ៥ពាន់ដុល្លារ និងទទួលបានចំណេះជំនាញផងដែរនោះ មានយុវជន ជាសិស្សានុសិស្ស មិនតិចនាក់នោះទេ ចាប់អារម្មណ៍ និងបានធ្វើការដាក់ពាក្យ ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែង ដោយក្នុងនោះ ក្រោយឆ្លងកាត់ ការធ្វើតេស្ត ដំណាក់កាលដំបូង ជាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Ten Synergy ទាំង១០រូប បានសម្រេចសម្រាង សិស្សានុសិស្ស ចំនួន ១០០នាក់ បំបែកជា១០ក្រុម ដែលបានប្រមូលផ្តុំ ជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូង ក្នុងក្មវិធីជប់លៀងអបអរសាទរសិស្ស និស្សិតហាត់ការទាំង១០០រូប របស់ Ten Synergy Investment កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅឯភោជនីយដ្ឋាន ចូលចិត្ត ។

ការជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងនេះ គឺជាការចាប់ផ្តើមមួយ ដើម្បីឲ្យសិស្ស និស្សិត ដែលជាប់ជាអ្នកហាត់ការពិសេស ទាំងអស់គ្នា ចំនួន១០០នាក់ បានស្គាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក មុននឹងការប្រកួតប្រជែង រយៈពេល៣ខែ ដែលចាប់ផ្តើមពីការពង្រីកទំនាក់ទំនង ក្នុងការសហការជាក្រុមឲ្យរឹងមាំ និងបានស្គាល់ពីដៃគូប្រកួតប្រជែង ព្រមទាំងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយផ្សេងៗ ពីការលេងល្បែងទទួលយក រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ និងការទទួលទានអាហារជួបជុំផងដែរ ។

នៅក្នុងពេលដែល ប្រកួតប្រជែងនោះដែរ Ten Synergy Investment បានដាក់តម្លៃស្នូល (ក្រុមប្រតិបត្តិការ) ២០ចំណុច ដើម្បីឲ្យអ្នកហាត់ការពិសេស អនុវត្ត៍រួមមាន៖ ១ ស្មារតីជាក្រុម និងគ្រួសារ, ២ ការស្វាគមន៍ និងការគោរព, ៣ ការចូលរួម និងការលើកទឹកចិត្ត, ៤ ការទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផល និងការទទួលស្កាល់ស្នាដៃ, ៥ ការទទួលស្គាល់កំហុស និងការកែប្រែ, ៦ ការជៀសវាងពាក្យខ្សឹបខ្សៀវ និងការនិយាយដើម, ៧ ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការយល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមក, ៨ ការផ្តោតទៅលើដំណោះស្រាយ និងភាពបត់បែន, ៩ ការបញ្ចេញ និងការទទួលយកមតិកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមក, ១០ ការជៀសវាងការបន្ទោស ការរអ៊ូ និងការររិះគន់, ១១ ការជៀសវាង ការប្រកាន់ ការច្រណែន និងការអន់ចិត្ត, ១២ ការជៀសវាងជំលោះ និងការប្រកែកគ្នាខ្លាំង, ១៣ ទំនាក់ទំនង និងការយោគយល់អធ្យាស្រ័យ, ១៤ ភាពអត់ធ្មត់ និងភាពស្ងប់ចិត្ត, ១៥ ការតស៊ូមិនបោះបង់ និងភាពមិនផ្លាសប្តូរ, ១៦ ការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍ, ១៧ ការបង្កើតគំនិតថ្មីៗ និងការឆ្នៃប្រឌិតជាលទ្ធផល, ១៨ ការចែករំលែកផលប្រយោជន៍ និងប្រាក់ចំណេញ, ១៩ ការតម្កល់ប្រយោជន៍ ក្រុមធំជាងប្រយោជន៍បុគ្គល និងទី ២០ ការផ្តោតទៅលើលទ្ធផល និងការដឹកនាំជាគំនូ ។

យុវជនទាំង១០០នាក់ ដែលបានជាប់ជាអ្នកហាត់ការពិសេសនេះ នឹងទទួលបាន ការបណ្តុះបណ្តាលទាំងជំនាញរឹង និងជំនាញទន់, បទពិសោធន៍ជាអ្នកដឹកនាំក្រុម, វិញ្ញាបនបត្រ, ឱកាសទទួលបានការងារ, អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើ, ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត , ការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងទំនុកចិត្ត ព្រមទាំងយល់ដឹងពីរបៀបបើកអាជីវកម្ម ។

ក្នុងការប្រកួតនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើស ៣ចំណាត់ថ្នាក់រួមមាន៖
ក្រុមឈ្នះលេខ១ – (រង្វាន់ទឺកប្រាក់ ៥.០០០ដុល្លារ + ដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុក)
ក្រុមឈ្នះលេខ២ – (រង្វាន់ទឺកប្រាក់ ៣.០០០ដុល្លារ + ដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុក)
ក្រុមឈ្នះលេខ៣ – (រង្វាន់ទឺកប្រាក់ ២.០០០ដុល្លារ + ដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុក)៕

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-