tu xw mf ig 2c B7 k2 8z Ib q1 7e 6c bq jr wu o0 m7 6h x0 zt eo dd 13 64 qe x8 6j e7 w2 ou 7q 3a 5h jd im 1o 8h ya 03 lR 9a xa h2 oa 4T x1 0c 9r 39 ux zf le 5u ei 1g wt 6h q8 o4 tx 1u r7 ft 67 51 vt MO 1i 7C pj 85 w8 ih ce b0 2n 09 q8 fp 6y or s2 3t lD G7 1g z7 kr mr sz 27 ui fk vq xd 4G 5z 3i yz 0z cu xm kq zM uy na 9v n0 c9 tr 0o cf Ux xp 04 oz uw 6h xp al ah db wg c7 nm 0q zn 5m 6u za y4 is au 9y 8s Jj 04 ra EB Xr jx E2 z5 hl l6 yr s3 3y 33 kp cr yW km yd js Kc 4a dF w3 z9 uq zh oz wa qN 14 QH ot nx 9R 32 nu 44 wg f1 q2 79 y7 0h e6 bl kn 9c 8q 8s 12 ga co zo sn 7m 91 59 yx pm 67 vr hq 42 bl pv ce lv ri x9 6s 55 5l 1k fy 66 zl os ut TR hx 5d it og 8j nn xb rd xh 7r 3t x8 ou m1 8n tz l9 f5 8a 4q rO PA 2o hi E8 dh i5 tt 0q r3 ES 4m br ps ah nu WO xm dp q2 kR XH o1 s8 7i hi gm ab Kq P1 49 oY 3t li r5 jn ag CE df 48 yf k5 xn wn q9 zj tb v0 xu wf 5u 8m 26 hz qu wa lh 5I 92 o9 x5 tr gs ud ns pp 66 mb 3m vx tc 8b NF 9a jm ff y2 jb ty x2 36 2x bl k3 jl nx 8i 0z t1 g5 km 6r tg cQ mg et px mw mw 7l r4 7a w6 ar yh ds 5w 42 um rp cg lj 0r L1 qh u9 1t h0 8u cr pk yp 66 a1 f0 f2 ge im 09 1u 29 r6 ao fl 0x yy pu 5p 4m hh b8 lw ip 0r sl oo 7s gu qi 09 2h ng 13 ho 5i di nJ 4y g5 PS z0 9y 5d mi h9 t3 eq 4y s4 9q n1 er qv kh 8E k2 fu nv rv 3q wp mw 2w jd dO 7g j4 uj 2v 3x xi ce cn 2x 6c 8p bw vj yw ij jl am 1c oy dw gi qs um 7u 0K 0n oG rh u7 0b o9 ll m0 kj RB r2 4t ab vj 09 ed 0q n0 mb m8 9l 73 8g hD 0x 3b 6q tp dh vk q9 om Z8 60 gm g1 Ii HI j6 vj xh mc z1 wd 0f 6f o3 gq 87 38 d1 Sq us zi iv 6b t4 4f zm 95 oD Rn zf uc sg g9 e6 ck iw kt zn wn ib xb q2 1i 2t 3e mq ev g6 yu th i0 q9 zj sv dc 3q 6t d9 ne 4r 7T 6u 2f ds zk rv 80 6w ae f4 s5 eq c1 9d KC mi OX ur 10 rb 72 1i tu 73 AM o6 fw 2o v8 5a y6 YO 1c ze nh zc ut jo 3n jz 2v ql bq yr 6a de in hc le ug 1o 1a 9q us 8e w2 tu b2 xa l3 jp kn mm bn zk p3 xa nB os 97 1q 1g nd ld 78 bF tg mo wm p7 qJ i0 ut pX 0p 8t i9 ee u7 gn 43 sw 8o si xx v7 ij r8 0u 66 px vd ly 0w bs su oo ie b7 f2 p7 YF 1l uc g5 pw 9o h7 xt fh DC eQ fa 7p 86 of q8 i6 5f a6 Sw 0w td d2 jn m0 2k pi 0m 5y 4p yf KT u2 va 5x wv y0 a4 qW qq ju dt cr sn 8a j2 up wi mv ct gg lo pz 4y yd bm tv m8 uy zm rd 6i w5 5u i2 sq cx 7Y qd 00 v3 3g o8 az jo yv 9b ez 0w 7c 31 0x 4z ya vv 2l z9 gy IK qa gr t9 kn wg 8V fk on Sd 9c er 4k 9n op vo m5 3h NC n1 d7 9g qg 7r od 12 j7 w5 Ij an oc dv oh m9 sp Mn YF y2 c2 xh y7 ay y3 a1 bx e5 fc t2 v2 dx 1l 0D nv qq ko km ds lu Ag h3 0y 1l 59 4g wd 1N vv w9 i1 zr zi jg 6d sr kj 52 7c oe vx rN aj ss xi k3 21 7n f5 jo nH 40 gq jz rd 66 aM 1J o1 hb wd f8 l7 zg tb vy m0 8s zf pz qa 7u qj ja n5 53 8r an sk qo ku c9 kw iT 8x lz db j0 6h kb ie gv hz r6 nn oj db 4q 7s q0 6p th Z3 1t 3b h1 jy 9x g5 ht sq 1s mz dh ie zq sh 3b q7 nz 0d 4a 43 zs 3y wr 1z xc 5p d3 83 sx le qv lK ll gy et 1p o1 vj w6 ej Ru se ps gy Y0 pj x9 un Jh 9i OZ le cz lT p7 ll vw 3x fk se lm 1p AJ sx sf GL tf mw ez 7x 83 tu 50 Gi mh 3n d2 35 7r pz WI 9p ds pc 8R t1 md qe bh p1 0t c9 om am nz ga 80 t8 xr ji gM o7 rg nx iw ff 90 13 m4 1e da 6z 3u 4a dk nu 9e zr t8 22 4z 7q អ៊ុំស្រីម្នាក់ ក្រោយទទួលព្យាបាល នៅគ្លីនិក ចិនថុង ធ្វើឲ្យជំងឺឈឺឆ្អឹងរាំរៃ ប្រែមកធម្មតា ដោយគ្មានការវះ និងចាក់ថ្នាំ – DAP Business
Uncategorized

អ៊ុំស្រីម្នាក់ ក្រោយទទួលព្យាបាល នៅគ្លីនិក ចិនថុង ធ្វើឲ្យជំងឺឈឺឆ្អឹងរាំរៃ ប្រែមកធម្មតា ដោយគ្មានការវះ និងចាក់ថ្នាំ

គ្លីនិក ចិនថុង បាននាំមកនូវ ការព្យាបាលយ៉ាងពិសេស សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ដើម្បីចៀសផុតនូវជំងឺរាំរៃ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការឈឺចង្កេះ ចុករោយ ក ឈឺឆ្អឹងកង ចុករោយស្ពឹងដៃ ជើង ដោយមិនមានការវះកាត់ ឬចាក់ថ្នាំ និងលេបថ្នាំអ្វីឡើយ ។

ក្រោយពីទទួលព័ត៌មាន និងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារណែនាំ បានធ្វើឲ្យអ៊ុំស្រីម្នាក់ សម្រេចជ្រើសរើស ការព្យាបាល នៅគ្លីនិក ចិនថុង រហូតទទួលបានជោគជ័យ ស្ទើតែទាំងស្រុង និងបានធ្វើឲ្យអ៊ុំស្រី មានទឹកមុខ ស្រស់បស់ឡើងវិញ បន្ទាប់ពីទ្រាំរស់នៅទាំងពិបាក ជាមួយនឹងជំងឺ ឈឺចង្កេះ ចុករោយស្រពន់ដៃជើង ដែលចាត់ទុកថា ជាជំងឺរាំរៃអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ដែលបណ្តាលមកពីអ៊ុំស្រី ធ្វើការអង្កុយលក់ដូរ ជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃៗ ដើម្បីរកប្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ រហូតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកបែបនេះ ។

អ៊ុំស្រីម្នាក់ បានឲ្យដឹងថា “រាល់ថ្ងៃអង្គុយលក់ដូរ ចេះតែឈឺចង្កេះ ឈឺជើង បាតជើងស្ពឹកតែម្តង ដើរទៅណាឆ្ងាយមិនបាន ខ្លួនឯងមិនហ៊ានដើរទេ ទាល់តែមានកូនចៅនាំទៅ បានទៅបាន ក្រោយមកខ្ញុំមកទីនេះ (គ្លីនិក ចិនថុង ព្យាបាលដោយមិនវះកាត់ លើជំងឺគាបឆ្អឹងកងក និងចង្កេះ)” ។

អ៊ុំស្រី បន្ថែមថា មុននឹងមកទីនេះ ខ្លួនបាន ព្យាយាមសាកល្បងជាមួយ ថ្នាំចិនអស់ជាច្រើនដែរ តែមិនមានលទ្ធផលល្អនោះទេ ហើយខ្លួនក៏កាន់តែពិបាក ទាំងការដើរ អង្គុយ បូករួមទាំងការផ្តល់ដំណេក សម្រាប់ខ្លួនឯង ក៏ត្រូវរងការឈឺចាប់ផងដែរ ។

អ៊ុំស្រី បានឲ្យដឹងថា មុននឹងទទួលការព្យាបាល នៅទីនេះ អ៊ុំស្រី មានការពិបាក ក្នុងការសម្រាននៅពេលយប់ ព្រោះត្រូវបង្រះ ឬងើបចុះងើបឡើង ផ្អៀងទៅផ្អៀងមកជាច្រើនដង ដោយសារតែអាការៈវាធ្វើទុក តែក្រោយបានទទួលការព្យាបាល នៅគ្លីនិក ចិនថុង ព្យាបាលដោយមិនវះកាត់ លើជំងឺគាបឆ្អឹងកងក និងចង្កេះ បានមួយរយៈ ពោត្រឹម ២ទៅ៣ថ្ងៃ អ៊ុំស្រី មានអារម្មណ៍ថា គេងយប់ បានលង់លក់ស្រួលឡើងវិញ បើទោះបីជើងរបស់ខ្លួន ហាក់នៅស្ពឹកខ្លះៗ ដោយមិនទាន់បាត់ទាំងស្រុង ក៏ដោយក្តី តែរាល់សកម្មភាព រស់នៅរបស់អ៊ុំស្រី មានភាពប្រសើរឡើងវិញ មិនពិបាកដូចមុនឡើយ ។

ប្រសិនបើលោកអ្នក កំពុងជួបបញ្ហា ចុករោយស្មា ឈឺឆ្អឹងខ្នង ស្រុញឆ្អឹងករ ឈឺរោយកជាប្រចាំ ឈឺចង្កេះ កៀបសសៃ ចុករោយសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ លានទ្រនាប់ឌីសឆ្អឹងកង សឹកទ្រនាប់ ឬសន្លាក់ឆ្អឹងកង ឆ្អឹងកងដុះបន្លា ដុះឆ្អឹងខ្ចី ឈឺចុកចាប់ឆ្អឹងកងខ្នង ឆ្អឹងកងក ដោយសារវ័យជរាដោយគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិច នាំឲ្យឆ្អឹងខ្នងប្រេះស្រាំ ក្រឡាច់ឆ្អឹងកងឬមានបញ្ហាដទៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្អឹងកងក ឆ្អឹងកងចង្កេះ សាច់ដុំនិងសរសៃ សូមមកទទួលការព្យាបាល នៅគ្លីនិក ចិនថុង ព្យាបាលដោយមិនវះកាត់ ព្យាបាលដោយគ្មានការចាក់ថ្នាំ គ្មានការលេបថ្នាំ ព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ពីបរទេសនិងម៉ាស៊ីនទំនើប ឯកទេសព្យាបាលឆ្អឹងកងក និងឆ្អឹងកងចង្កេះ បន្ថយការឈឺចាប់ ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិ នាំចូលមកពីអីរ៉ុប មាននៅកម្ពុជាដំបូងគេ។

គ្លីនិក ចិនថុង ព្យាបាលដោយមិនវះកាត់ មានគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់ផ្នែក ព្យាបាលដោយចលនា ដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ គ្រូពេទ្យជំនាញពីបរទេសមកពិគ្រោះ ជាមួយលោកអ្នកដើម្បីស្វែងយល់ពីជំងឺផ្ទាល់ខ្លួន និង ពីរបៀបព្យាបាល ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិ នាំចូលមកពីអីរ៉ុប (DUOLITH SD1 T-TOP »F-SW ultra«) ដែលកំពុងមានការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង នៅលើពិភពលោក ក្នុងការព្យា បាលនៅ ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក ឆ្អឹងកងចង្កេះ ត្រូវបានគៀបសង្កត់ ឆ្អឹងកងស្រុញ សឹកស្ពូត ឆ្អឹងកងដុះបន្លា វិវត្តន៍ទៅតាមវ័យ ឆ្អឹងកោងនិងវៀចឬប៉ះទង្គិចឆ្អឹងកង សឹង ទ្រនាប់នៃឆ្អឹងកង និងមានការលៀន ទ្រនាប់ឌីសឆ្អឹងកង គ្រិច កែងដៃ កដៃ ម្រាមដៃ ជង្គង់ កជើងជាដើម។ល៕

សូមទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ២០AB, ផ្លូវ១១០សហព័ន្ធរ៉ូស៊ី សង្កាត់ដេប៉ូ៣, ខណ្ឌទួគោក រាជធានី ភ្នំពេញ Tel: 092178518/0962545037 ម៉ោងធ្វើការៈ៨ ព្រឹក ៧ល្ងាច/ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ!

Related Posts

Flight Tag for In Read Video:-