អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម
ភ្នំពេញ៖ប្រាសាក់ ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេ នៅកម្ពុជា និងឈានមុខគេផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) បានធ្វើទំនើបកម្ម និងបានដាក់ឱ្យទាញយក កម្មវិធី (Download App) សេវាធនាគារចល័ត ដែលមានមុខងារ កាន់តែពិសេស ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល ទំនើប និងមានរូបរាងកាន់តែស្រស់ស្អាត សម្រាប់ឱ្យអតិថិជន អាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ បានដោយខ្លួនឯង គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។