លើកកម្ពស់តួនាទីស្ថាបនា នៃបណ្ដាអង្គការសង្គមដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការ ធ្វើនាវាចរណ៍នៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូង មូលនិធិ “មាគ៌ាសន្តិភាព” (រុស្ស៊ី) និងសមាគមមេធាវី ប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ (IADL) ទើបតែ សហការចាត់តាំង អង្គសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ លើកទី ២ ស្តីពីប្រធានបទ “វិវាទនៅសមុទ្រចិន ខាងត្បូងនិង ការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធី”។