ក្រុមហ៊ុន
ភ្នំពេញ៖ស្ថាបនា ដែលជាធានាគារឈានមុខគេមួយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដានេះ បានដាក់ឲ្យដំណើរការ ជាផ្លូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បី ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការផ្ទេរប្រាក់ កាន់តែងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រវាងគណនី នៅធនាគារស្ថាបនា និង Wallet របស់ទ្រូម៉ាន់នីតាម រយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile និង TrueMoney app