ក្រុមហ៊ុន
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុន ឈានមុខគេ លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន(ICT) ដោយធ្វើការបង្កើត និងច្នៃប្រឌិត ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ ការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ដូចជា telecom & enterprise networks, devices, and cloud computing ។