ក្រុមហ៊ុន
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ស្លឹករឹត រៀលធី ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាន អាជ្ញាបណ្ណវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្តលេខក្រុមហ៊ុន EV-15-199។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ សូមធ្វើការជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជន ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបជាពត៌មានថា ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងបិទអាជីវកម្មផ្នែកវាយតម្លៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ដោយឡែកចំពោះអាជីវកម្មភ្នាក់ងារ អចលនវត្ថុ ដែលមានសេវាកម្មទិញ