ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ
ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ ប្រាក់រៀលសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម កសិកម្ម និងមុខរបរផ្សេងៗ ប្រាសាក់បានបញ្ចុះអត្រា ការប្រាក់ឥណទានប្រាក់រៀល ជាមួយនឹងទំហំកម្ចី រហូតដល់ 2,000 លានរៀល រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ១២០ខែ អត្រាការប្រាក់ទាប ជាងមុន និងរបៀបសងត្រលប់សមស្របតាម លំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន។