ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានថ្មីៗ ហិរញ្ញវត្ថុ
ភ្នំពេញ៖​ ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ លែន ឃែភីថល ដែលជាក្រុមហ៊ុន មានសក្កានុពលមួយ នៅកម្ពុជា លើការអភិវឌ្ឍន៍ អចលនទ្រព្យ និងគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃ (Smart City) បានធ្វើការវិនិយោគ លើក្រុមហ៊ុនម៉ារីន បេ ឃែភីថល ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ប្រមាណជាង ៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក លើវិស័យដឹកជញ្ជូន ដែលបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នា កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal