ហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ៤.៥៥០​, ម៉ាស៊ូត ៤.១០០ រៀល/លីត្រ ពីថ្ងៃទី១​ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

តម្លៃលក់រាយ ប្រេងសាំងធម្មតា ៤.៥៥០​ រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៤.១០០ រៀល/លីត្រសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១​ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២១៕

Most Popular

To Top