ហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃលក់រាយ សាំងធម្មតា ៤.៣៥០ ,ម៉ាស៊ូត ៤.០៥០ រៀល/លីត្រ ពីថ្ងៃទី១៦-៣១មករា

តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ប្រេងសាំងធម្មតា ៤.៣៥០ រៀល/លីត្រ ,ប្រេងម៉ាស៊ូត ៤.០៥០ រៀល/លីត្រ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

Most Popular

To Top