ហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ប្រេងសាំងធម្មតា = ៥.២៥០ រៀល/លីត្រ
ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៥.៦០០ រៀល/លីត្រ

Most Popular

To Top