ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិ ស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ បន្តអនុគ្រោះ ចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយទឹកជំនន់

ភ្នំពេញ៖តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសរបស់ធនាគារនៃ កម្ពុជា បានស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បន្តការអនុគ្រោះចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ តាមរយៈការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។

លំម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

Most Popular

To Top